Փետրվար - ապրիլ, 2025

3 ամիս

Սոցիալական եվ քաղաքական հետազոտությունների մեթոդաբանությունն
ու պրակտիկան

Խորացված դասընթաց

Персональная обратная связь от преподавателя

Бессрочный доступ к методическим материалам

Авторская методика аналитического чтения

Что вам даст курс?

Цель курса – оказать практическую помощь слушателям в работе с концепциями для их собственных исследований путем формирования компетенции аналитического чтения “трудных” текстов и развития организованного теоретического воображения.

1

Не бояться чтения сложных текстов по социальным и гуманитарным наукам

2

Реконструировать теоретические аргументы этих текстов

3

Применять теоретические аргументы в собственных исследованиях

4

Использовать Виатекст – онлайн-инструмент для аналитического чтения

Для достижения этой цели мы научимся:

1

Не бояться чтения сложных текстов по социальным и гуманитарным наукам

2

Реконструировать теоретические аргументы этих текстов

3

Применять теоретические аргументы в собственных исследованиях

4

Использовать Виатекст – онлайн-инструмент для аналитического чтения

Դասընթացի մասին

Դասընթացի նպատակն է հասարակագիտության և քաղաքագիտության  ուսանողներին փոխանցել հիմնական մասնագիտական հմտություններ: Դասընթացը հատուկ ուշադրություն է դարձնում նրան, թե ինչ տրամաբանությամբ են զարգացվում էմպիրիկ հետազոտական ծրագրերը, ինչպես է կազմակերպվում հետազոտական գործընթացը և թե ինչպես կարելի է պատրաստել և ներկայացնել տարբեր ակադեմիական ժանրերի գիտական տեքստեր: Նախատեսվում է անցկացնել սեմինարներ և վարպետության դասեր, որոնց ընթացքում ուսանողները կքննարկեն դասընթացի թեմաները՝ հիմնվելով իրենց իսկ հետազոտական նախագծերի նյութի վրա, ինչպես նաև կվերլուծեն այլ գիտնականների կողմից իրականացված կոնկրետ հետազոտական նախագծեր:

Ո՞ւմ համար է դասընթացը

Մենք կդիտարկենք հետազոտության գործընթացի բոլոր փուլերը՝ հետազոտական գլուխկոտրուկի ձևավորումից մինչև գիտական հոդվածների հրապարակում, կքննարկենք տեսությունների, վարկածների և տվյալների դերը և կխոսենք հետազոտության արդյունքների ներկայացման ձևաչափերի մասին: Դասընթացին կարող են մասնակցել նրանք, ովքեր ցանկանում են սովորել՝ ինչպես կատարել հետազոտություններ հասարակական և քաղաքական գիտությունների ոլորտում:

Դասընթացի մասնակիցների համար մասնագիտացված կրթությունը պարտադիր չէ:

Դասընթացի նպատակն է օգնել ուսանողներին, գիտնականներին, հետազոտողներին և դասախոսներին հասարակական և քաղաքական գիտությունների ոլորտում իրենց հետազոտությունները կազմակերպելու հարցում: 

Ծրագիր

Դասերը կանցկացվեն ուրբաթ օրերին, ժամը 11:00 to 14:10-ին և երեքշաթի օրերին, ժամը 18։30-ից 21։40-ը (Երևանի ժամանակով), Zoom հարթակում։

Որտեղի՞ց սկսել: Սոցիալական խնդիրներ և գիտական ​​խնդիրներ։ Հետազոտության թեմայի ընտրություն. ռացիոնալությունից անդին: Հետազոտական ​​նախագծի կառուցվածքը, նպատակներն ու խնդիրները: Տեսական և էմպիրիկ զարգացումներ, հասարակական և քաղաքական հետազոտությունների քաղաքական արդիականություն: Հետազոտության շրջանակ. արտաքին սահմանափակումներ և ինքնասահմանափակումներ: Հետազոտական ​​դաշտի ներկա վիճակը. գիտական ​​նորույթի որոնում։ Տեղեկատվության որոնում և գիտական գրականության ցանկ. քննադատական ​​մոտեցման խնդիրը։ Հիմնական հայեցակարգեր և դրանց կիրարկումը: Հետազոտական ​​վարկածների ձևակերպում։

Հետազոտության ռազմավարության երեք հիմնական բաղադրիչներ՝ տեսություն, մեթոդներ, էմպիրիկ տվյալներ և դրանց վերլուծություն: Մոտեցումներ հետազոտությանը. նկարագրական և պատճառահետևանքային եզրակացություն։ «Հետազոտական ցիկլի» հայեցակարգը։ Տեսության փորձարկում և/կամ տեսության կառուցում։ Դեպքի հետազոտություն և համեմատական հետազոտություն. վերլուծության տրամաբանություն:

Առաջնային տվյալների հավաքագրում և երկրորդական աղբյուրների օգտագործում: Անհատական և կոլեկտիվ տվյալների հավաքագրման ռազմավարություններ: Վիճակագրական նյութեր, արխիվներ և տվյալների բազաներ: Երկրորդական տվյալների օգտագործման հնարավորություններն ու սահմանափակումները: Ստանդարտ ընթացակարգեր և հետազոտական գործիքներ. համատեքստի խնդիրներ, տեղեկատվության կորուստներ և աղավաղումներ: Տվյալների հավաքագրումը և առաջնային տվյալների հավաքագրման դաշտ մուտք գործելու խնդիրը:

Գրավոր գիտական տեքստերի ժանրեր: Էսսեներ, քննություններ, գիտական հոդվածներ, գրախոսական հոդվածներ և գրքերի անդրադարձներ: Համառոտագիրը (abstract) որպես գիտական փոքր ժանր։ Տեսական և էմպիրիկ տեքստերի առանձնահատկությունները։ Հանրամատչելի տեքստեր և գիտական քննադատություն, հասարակական ու քաղաքական գիտություններ և քաղաքական լրագրություն: Գիտական տեքստի կառուցվածքը. արդիականություն, ապացույցներ, տվյալների վերլուծություն և եզրակացություններ: Շարադրման ռազմավարություններ և փաստարկների բովանդակության հստակության խնդիրը: Գիտական տեքստերի արտաքին սահմանափակումները։ Գրավոր ակադեմիական քննարկման կանոններ և պրակտիկա: Մեջբերման կանոններ. գրագողության խնդիրներ և աղբյուրների ոչ ճիշտ օգտագործում։ Մատենագիտության միջազգային ստանդարտներ։ Գիտական տեքստերի ձևաչափը և դրանց խմբագրման եղանակները: Մի կողմից հեղինակ, մյուս կողմից՝ խմբագիրներ, գրախոսողներ ու թարգմանիչներ․ ընդհանուր լեզվի որոնում։

Введение в UX и STS Что такое продукт? Какие есть исследования пользователей? Кто такие пользователи? На эти простые, но важные вопросы мы ответим на первом занятии, чтобы понять, зачем изучать пользователей, и что будет, если этого не делать. Мы также познакомимся со слушателями и преподавателями курса.

Գիտաժողովներ և սեմինարներ. բանախոսներ, ընդդիմախոսներ, քննարկողներ, ներկայացնողներ և այլն: Ակադեմիական ներկայացումների (պրեզենտացիա) ձևաչափը և դրանց պատրաստումը: Գրավոր տեքստեր, նյութեր, տեխնիկական միջոցների գործածում և չարաշահում: Ներկայացման կառուցվածքը. արդիականություն, փաստարկներ, ապացույցներ, վերլուծություն և եզրակացություն: Ներկայացման ձևաչափը, դրա ընձեռած հնարավորությունները և սահմանափակումները: Առցանց ներկայացումներ՝ pro et contra: Հռետորական ռազմավարություններ և բովանդակության հստակության խնդիրը գիտական ելույթներում: Բանավոր գիտական քննարկման կանոններ և պրակտիկա։

Գիտական տեքստերի մեծ ձևերի ժանրեր։ Խմբագրված հատորներ, կոլեկտիվ և անհատական մենագրություններ և այլն։ Ատենախոսությունը որպես գիտական ժանր, դրա խնդիրները և ձևաչափերը։ Մագիստրոսական և դոկտորական (PhD) ատենախոսություններ. կառուցվածքային և բովանդակային պահանջներ։ Ի՞նչ պետք է և չպետք է սպասեք ձեր գիտական ղեկավարներից, խմբագիրներից և ընդդիմախոսներից: Համահեղինակության և կոլեկտիվ հետազոտական նախագծերում մասնակցության հիմնախնդիրները։ Գիտական գրքեր գրելը. մոտեցումներ, ձեռագրի պատրաստման խնդիրներ, հրատարակում և տարածում։

Աշխատարան 1. Միկրո մակարդակում մարդկային համագործակցության հաջողությունների և ձախողումների պատճառներն ու մեխանիզմները. Elinor Ostrom, Governing the Commons

Աշխատարան 2. Կառավարության արդյունավետություն, սոցիալական կապիտալ և քաղաքացիական ներգրավվածություն, կամ մոդելը և դրա քննադատությունը. Robert Putnam, Making Democracy Work

Աշխատարան 3. Ինչպես ՉԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ սոցիալական և քաղաքական հետազոտություններ կամ սովորել սխալներից. հետազոտական փորձի գնահատում. (նախագիծ «Ռուսաստանի տարածաշրջանների համեմատական քաղաքականությունը»)

Հետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորման ակադեմիական և ոչ ակադեմիական խնդիրներ։ Հետազոտության ֆինանսավորման աղբյուրներ. հնարավորություններ և սահմանափակումներ։ Անհատական և կոլեկտիվ հետազոտական նախագծեր: Միջազգային համագործակցության հիմնախնդիրները հասարակական և քաղաքական գիտություններում. բովանդակային և կազմակերպչական ասպեկտներ։ Հետազոտական կրթաթոշակներ, ճանապարհորդական դրամաշնորհներ և այլ ձևաչափեր: Հայտերի պատրաստում, ձևաթղթերի լրացում, ծրագրի բյուջեի պլանավորում, երաշխավորագրերի ստացում։ Ծրագրի կառավարում, հաշվետվություններ և այլ խնդիրներ»։

Введение в UX и STS Что такое продукт? Какие есть исследования пользователей? Кто такие пользователи? На эти простые, но важные вопросы мы ответим на первом занятии, чтобы понять, зачем изучать пользователей, и что будет, если этого не делать. Мы также познакомимся со слушателями и преподавателями курса.

Դասընթացի հեղինակ

Հելսինկիի համալսարանի պրոֆեսոր, Երևանյան միջազգային կրթության կենտրոնի ասոցիացված գիտաշխատող

Քաղաքական գիտնական Վլադիմիր Գելմանը հեղինակել  և խմբագրել է ավելի քան 20 գրքեր, և շուրջ 150 գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են ռուսական քաղաքականության խնդիրներին թե՛ տեսական, թե՛ համեմատական տեսանկյուններից: Իր գրքերի համար նա արժանացել է ՌԴ քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի մրցանակների (2002, 2007, 2013) և ընդգրկվել է «Լուսավորիչ» մրցանակի ցուցակում (2022):

Հելսինկիի համալսարանի պրոֆեսոր, Երևանյան միջազգային կրթության կենտրոնի ասոցիացված գիտաշխատող

Քաղաքական գիտնական Վլադիմիր Գելմանը հեղինակել  և խմբագրել է ավելի քան 20 գրքեր, և շուրջ 150 գիտական հոդվածներ, որոնք նվիրված են ռուսական քաղաքականության խնդիրներին թե՛ տեսական, թե՛ համեմատական տեսանկյուններից: Իր գրքերի համար նա արժանացել է ՌԴ քաղաքական գիտությունների ասոցիացիայի մրցանակների (2002, 2007, 2013) և ընդգրկվել է «Լուսավորիչ» մրցանակի ցուցակում (2022):

Отзывы студентов

“Меня зацепило сочетание теории STS и очень практических UX-скиллов: было очень интересно посмотреть, как кадемия сегодня может влиять на индустрию и помогать по-другому взглянуть на знакомые процессы.

Сабина, экс-менеджер по маркетингу в Яндексе, студентка I потока

“Меня зацепило сочетание теории STS и очень практических UX-скиллов: было очень интересно посмотреть, как кадемия сегодня может влиять на индустрию и помогать по-другому взглянуть на знакомые процессы.

Сабина, экс-менеджер по маркетингу в Яндексе, студентка I потока

Արժեք

(~11,500₽, ~120$)

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(~6,500₽, ~72$)

*Ե-Կենտրոնը կրթաթոշակներ կտա լավագույն մոտիվացիոն նամակներով ուսանողներին։

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋ ԵՐԿՈՒ* ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ

(~20,500₽, ~220$)

*Գարնանային կիսամյակին Ե-Կենտրոնը կունենա երկու դասընթաց Վլադիմիր Գելմանի մասնակցությամբ։ Մյուսը «Քաղաքական փոփոխությունները հետսովետական Եվրասիայում» դասընթացն է։

Ի՞ՆՉ Է ՆԵՐԱՌՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՒՄ

9 դասախոսություն և սեմինար, 3 աշխատարան, ընթերցանություն (գիտական հոդվածներ և գրքերի գլուխներ)։

Դասերին կարող եք մասնակցել 2 եղանակով.

1, Կատարել բոլոր առաջադրանքներն ու ստանալ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտելու հավաստագիր,

2․ Մասնակցել որպես ազատ ունկնդիր և ստանալ Մասնակցության հավաստագիր։

Ունե՞ք հարցեր,
Գրե՛ք մեզ։

© 2024 Yerevan Center for International

Education (YCIE), All Rights Reserved

Չարենցի 31/4, 3-րդ հարկ,
Երեվան 0025, Հայաստան

ՉԱՐԵՆՑԻ 31/4, 3-ՐԴ ՀԱՐԿ,
ԵՐԵՎԱՆ 0025, ՀԱՅԱՍՏԱՆ

© 2024 Yerevan Center for International

Education (YCIE), All Rights Reserved